KVK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
07/04/2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatı ile Prosumer Enerji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları işbu Aydınlatma Metni ile içerik yönetimini yaptığımız solarbaba.com.tr, enerjidepolama.org, solarvizyon.org (“Site”) ziyaretçilerinin bilgisine sunarız.

Bu Aydınlatma Metni Siteyi kullanan tüm ziyaretçiler ile Site üzerinden Şirketimize verilen tüm kişisel veriler için geçerlidir. Siteyi ziyareti ziyaret etmek, etkinliklerimiz için online kayıt formu doldurmak ve üyelik formu doldurmak suretiyle, kişisel verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma hükümlerini okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.

Şirketimiz Site üzerinden güneş enerjisi, elektrikli ulaşım ve enerji depolama sektör paydaşlarını bilgilendirmek ve yapılacak etkinliklerle kamuoyunda ülkemiz için bu çok önemli konu başlıklarındaki farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. Site veya diğer kanallar üzerinden toplanan kişisel verileriniz Kanun ve mevzuatta belirtilen sebepler saklı kalmak kaydıyla sadece Şirketimiz tarafından hazırlanan ilgili bilgi e-bültenlerinin paylaşılması veya Şirketimiz tarafından bir sektör etkinliği düzenlenmesi halinde online kayıt yaptırmış olduğunuz bu etkinliğe katılımınızın teyit edilmesi ve etkinlik sonrası sunumların/oturumların paylaşılması amacıyla toplanacak ve işlenebilecektir.

Şirketimiz, Site hizmetlerini sunarken kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte olup; Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da tarafınızca Şirketimiz ile paylaşılan ya da paylaşılacak size ait her türlü veri, yalnızca aşağıda açıklanan kapsamda ve Kanun’da öngörülen şekillerde Şirketimiz tarafından işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Şekli: Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz tarafından ya da Site ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle ya da Şirketimiz tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Şirketimiz tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri: Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz Site üzerinden yerine getirdiği hizmetleri en etkin şekilde sunmak, sunduğu hizmetleri geliştirmek, üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini ve verimliliğini sağlamak adına sektör paydaşlarını bir araya getirmek ve bu kişilerin etkin iletişim kurmasını sağlamak amacıyla ya da Sitenin kontrolünü sağlamak ve Siteyi geliştirmek ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, paylaştığınız kişisel verileri Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak temin ederek, Kanun’da ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekillerde işleyecektir. Kişisel verileriniz yalnızca işbu maddede belirtilen amaçlarla ve/veya ilgili kanun ve yasal mevzuat uyarınca zorunlu olduğu sürece saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi Ve/Veya Kuruluşlar: Kanun’da ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin Kanun kapsamında aktarılabileceği kişi / kuruluşlar şunlardır: her nevi resmi merci ve kurumlar, Şirketin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/iş birliği yaptığı, yazılım program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişilerdir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Site üzerinde haftalık e-bülten üyeliği ve düzenlediğimiz konferanslara katılım/kayıt formları aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’a uygun şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Konferans katılım formları ilgili veriler sadece konferans sponsorları ile paylaşılmakta, bunun dışındaki veriler hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Web sitelerimizde çerez-cookie kullanılmamakta ve sizlerle ilgili herhangi bir bilgi toplanılmamaktadır.

Kanun’un 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve Kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
-Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
-Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde,
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
-Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
-Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,
-Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimiz başvurarak;
a.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
c.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f.Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g.(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu madde kapsamındaki haklarınız ile kişisel verilerinizin güncelleme ve değişiklik taleplerinizi, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07/10/2016 tarihinden itibaren noter aracılığı ile ve/veya kimlik doğrulamasının yapılmış olması kaydıyla Şirketimiz adresine bizzat başvurmak suretiyle kullanmanız mümkündür.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kanun’un 13. Maddesi kapsamında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacağını bildirmek isteriz.